ArkitekturNet - Forsiden

| "CATCH 22..." | "ARKITEKTUR OG MILJØ" | "FORNYBARE RESSOURCER OG DESIGN" |


ARKITEKTUR OG MILJØ
af Vibeke Grupe Larsen,
november 00

Arkitektur og Miljø er en delikat serveret, velunderbygget og højt kvalificeret bog, som kan medvirke til at anskueliggøre miljømæssige problemstillinger og lette projekteringen.

1Det dybt problematiske ved miljørigtig projektering er i særdeleshed, at der er et totalt uoverskueligt antal af kombinationsmuligheder af materialer, konstruktionsformer og overordnede temaer, som kan få enhver arkitekt til at blive ligbleg og ville flygte langt bort! Hvor skal man starte og ende, og er der dybest set risiko for, at man skyder sig selv i foden og skaber et hus, der er mere miljøproblematisk, end hvis man blot, gør som man plejer? Det kan få enhver til at kaste BPS 121 (Håndbog i Miljørigtig projektering) fra sig! Og det har været bevæggrunden for forfatterne til at skrive bogen Arkitektur og Miljø.

Baggrunden for bogen Arkitektur og Miljø har tidligere været bragt i ArkitekturNet i artiklen ARKITEKTUR OG MILJØ - form konstruktion materialer - og miljøbelastning (maj 2000). Siden artiklen er bogen nu udkommet og kan fremover indgå i arkitekttegnestuers håndbogsbibliotek.

2Sigtet med bogen er at anskueliggøre byggematerialers og bygningers miljøbelastning, så brede kredse, der er involveret i byggeriet, kan forholde sig hertil. Bogen henvender sig primært til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, men kan også læses af bygherrer, myndigheder, studerende og andre, der interesserer sig for byggeri og bæredygtighed.

Traditionelt har miljøaspektet rent formidlingsmæssigt trange kår over for et kræsent publikum, som den danske arkitektstand er. Der forventes både lækre billeder, lettilgængelige og -forståelige tekster, smuk grafik og kreativitet i formidlingsformen. Komplekse emner som miljø og økologi er ikke umiddelbart sådan lige til at anskueliggøre på den måde, som tiltaler arkitekter, og dansk litteratur på området har heller ikke so far brilleret i overskuelighed og appetitlige referencer (BPS 121). Og det er måske en medvirkende faktor til, at miljøovervejelser endnu ikke er blevet en så naturlig del af projekteringsprocessen, at det bare går af sig selv.

Arkitektur og Miljø er imidlertid en delikat serveret, velunderbygget og højt kvalificeret bog, som, skulle man mene, nok kan medvirke til at anskueliggøre miljømæssige problemstillinger, der kan bidrage til at lette projekteringen, samtidig med at den bibringer den enkelte arkitekt ny viden.

3Arkitektur og Miljø er præget af, at den er skrevet af mennesker, der i kraft af selv at være arkitekter, har en grundlæggende indlevelse i, hvad der interesserer og engagerer arkitekten i dennes generalistiske arbejdsmetode. Endvidere har ingeniører med bredt verdensbillede og specifik faglig kunnen bidraget væsentligt til bogens videnskabelige niveau. Der er således opnået en tværfaglig syntese, der udover at skabe et helstøbt billede af miljøaspekterne, også på forbilledlig vis anskueliggør den arbejdsmetode, hvormed man når længst, når det handler om projektgennemførelse, nemlig samarbejde på tværs af faggrænser. 

Bogen er enkelt og metodisk bygget op. Indledningsvis redegøres for undersøgelsesgrundlaget, hvorefter forfatterne griber til at redegøre for forskningens resultater i en overskuelig række konklusioner. Herefter redegøres for den metodik, som er anvendt ved bogens undersøgelser og eksempler, ved en kortfattet redegørelse for bogens gennemgribende tema, miljøprofilerne, de grafer der anvendes for at anskueliggøre materialernes egenskaber. 

4Bogen foretager herefter miljøvurderinger af en række overordnede temaer, og disse temaer beskrives kvalitativt i tekst og billeder, hvorefter der trækkes en miljøprofil. Bogens meget store kvalitet er, at den i sin gennemgang af de forskellige temaer redegør for den arkitektoniske kontekst på et kvalificeret niveau, samt at dens referencer for en stor dels vedkommende er kendte og arkitektonisk vellykkede byggerier. Grafisk benyttes en konsekvent skematik, som er umiddelbart sammenlignelig.

Efter at have beskæftiget sig med temaer på et overordnet plan, går bogen ned i konstruktionstyper, som med samme konsekvens er grafisk og tekstmæssigt kortfattet beskrevet, igen med relevante og nutidige eksempler på god arkitektur. Herefter gås endnu længere ned i detaljen til materialer, hvor der vises miljøprofiler for en række materialer, som arkitekter pr. definition bruger i dag.

Ved at bevæge sig fra helhed til detalje kommer bogen således omkring alle aspekter af en miljørigtig projektering, anskueliggjort ved en fremgangsmåde, der svarer til projekteringsprocessen og således redegør for de undersøgelser og prioriteringer, der bør foretages igennem faserne.

5Der er selvfølgelig en væsentlig risiko for, at en bog som denne hurtigt bliver outdated, hvad angår de faktuelle oplysninger. Ligeledes kan man påpege, at det er en begrænsning, at det alene er boligbyggeri, der er undersøgt. På den anden side er det overskueligt at anvende oplysningerne på andre typer af byggerier og med BEAT 2000, det livscyklusanalyseprogram som bogen refererer til, skulle det være muligt for den projekterende selv at bygge videre på bogens indhold. Så bogen repræsenterer et vældig godt udgangspunkt for den projekterende i tilegnelsen af den miljørigtige projekteringsmetode. 

Brug den, brug den!


ARKITEKTUR OG MILJØ - form konstruktion materialer - og miljøbelastning
Forfattere: Rob Marsh, Michael Lauring og Ebbe Holleris Petersen
Format: 21 x 27,5 cm, 128 sider, 90 farvebilleder.
ISBN: 87-90979-00-2
Salgspris: 270,- (incl. Moms)
Arkitektskolens Forlag, Nørreport 20, 8000 Århus C, tlf. 89 36 03 02             
TOP
Illustrationer: 
 1 - Peter Zumthor, Chaplutta sogn Beneditg, Basel, Schweiz
 2 - Herzog & de Meuron, signalbox, Basel, Schweiz
 3 - Baumschlager & Eberle, Saeco, Lustenau, Østrig
 4 - Herzog & de Meuron, apothek, Basel, Schweiz
 5 - Baumschlager & Eberle, Eco Schule, Mäder, Østrig

Alle fotos er taget af Vibeke Grupe Larsen
NY FORENING FOR MILJØRIGTIGT BYGGERI:
Miljørigtigt byggeri med høj arkitektonisk kvalitet er et af formålene for foreningen: Selskabet Miljørigtig Arkitektur, Sel-MA
Foreningen blev stiftet 12. oktober af en gruppe af arkitekter, der alle har en speciel interesse i og erfaring med at inddrage energi- og miljøforhold i den arkitektoniske proces. Et af formålene vil være at arbejde for, at miljørigtigt byggeri kommer til at ligge på et højt arkitektonisk niveau. 

Selskabet vil arbejde for en styrkelse af motivationen til at inddrage miljø- og energihensyn i arkitekturen. Det er et mål, at give input til en proces, hvor myndighederne stiller miljøkrav til byggeriet. I øjeblikket er der kun få incitamenter for bygherren til at anvende miljørigtig projektering.

For yderligere oplysninger: Gert Johannesen, tlf.: 2811 5913; Kirsten Sander, tlf.: 3393 2266; Arne Hansen, tlf.: 3324 5913
Foreningens postadresse: Selskabet Miljørigtig Arkitektur, Sel-Ma
c/o Stærmose & Isager K/S
Sølvgade 38
1307 København K

 
LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.07-04-2003Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.07-04-2003