ArkitekturNet - Forsiden

MILLENNIUM PROJEKTER

| "THE MILLENNIUM DOME" |  "ARKITEKTURSTAFETTEN" |


HAVNE-DEBATTEN

|  "ARV OG VISION" | "EN VISIONÆR PRAGMATISME" |

ARKITEKTURSTAFETTEN
af Michael Stensgaard, december
00

Regeringen har de seneste år sat en række arkitekturpolitiske initiativer i værk for at skabe opmærksomhed om det fysiske miljøs betydning. I år 2000 har en Arkitekturstafet været landet rundt for at styrke kommunernes engagement i arkitekturpolitikken.

1Som et led i By- og Boligministeriets arkitekturpolitiske strategi har en Arkitekturstafet været landet rundt med det mål at sætte et særligt fokus på arkitekturens og arkitekturpolitikkens lokale forankring. Når året er gået, har stafetten været i 19 kommuner, og hver kommune vil have haft stafetten i en måned. 

Arkitekturstafetten har resulteret i mange forskellige og vidtrækkende arkitekturpolitiske tiltag rundt om i kommunerne. Og de mange initiativer skyldes ikke mindst, at der i forvejen fandtes et stort engagement i de fleste kommuner. De 19 deltagende kommuner har selv udviklet og iværksat initiativerne og peget på, hvad der kan gøres på det arkitekturpolitiske område samt på de muligheder, der findes i de enkelte kommuner.

Initiativerne i anledningen af Arkitekturstafetten
Flere kommuner har benyttet lejligheden til for første gang at formulere en samlet arkitekturpolitik, mens andre har justeret den arkitekturpolitiske praksis. De fleste kommuner har koncentreret initiativerne om bestemte temaer og formuleret et motto for indsatsen i den måned, de har haft stafetten

2Mange kommuner har sat fokus på at sikre den arkitektoniske kvalitet gennem byggesagsbehandlingen, og søger på et tidligt tidspunkt dialog om de planlagte projekter, inden der søges om byggetilladelse. Andre har fremhævet nybyggerier af høj arkitektonisk kvalitet, byens inventar og udendørs belysning. Atter andre har lagt hovedvægten på bedre bymiljøer både gennem fornyelse og gennem bevaring og forskønnelse af den eksisterende bygningskultur. Enkelte kommuner har særlig betonet det grønne aspekt i byerne og i kommunen som helhed samt arkitekturens samspil med landskabet. 


Uanset om kommunernes fokus er byens huse eller byens landskab er nøgleordene: kvalitet, sammenhæng og borgernes trivsel. Initiativerne bevidner et stort engagement for arkitekturen i alle skalaer. 

Fælles for kommunerne er en stor vilje til at få borgerne gjort interesserede og inddraget aktivt. Målgrupperne har været både voksne og børn, lægmænd, fagfolk og bygherrer. Kommunerne har arrangeret udstillinger, undervisningsforløb, konkurrencer, præmieringer, foredrag, debataftener og guidede ture. Desuden har flere kommuner stillet gratis arkitektrådgivning til rådighed for private bygherrer med konkrete byggeprojekter. 

3Formidling er også en væsentlig del af kommunernes arkitekturpolitiske praksis. Bydelsatlasser, pjecer om bl.a. bevaring, designmanualer og udstillinger har længe været mange kommuners redskaber til at nå byens borgere, så viljen til kvalitet i det fysiske miljø kan blive et fælles anliggende. Dialogen ser således ud til at være et af de bærende elementer i udviklingen af kvaliteten i arkitekturen og de fysiske omgivelse.
Endelig har økologi, bæredygtighed og ressourcebesparelser allerede i en årrække været grundtonen i mange kommuners arkitekturpolitiske strategier og indsatser. 

De mange formulerede og langsigtede helhedsplaner og strategier rækker langt ud i fremtiden. Både store og små projekter skal gennemføres, og byggerier, konkurrencer, manualer o.lign. skal evalueres, så de kan danne grundlag for yderligere justeringer og udvikling af kommunernes arkitekturpolitik. Hvis disse initiativer kan ses som en strømpil for udviklingen i Danmark, vil det betyde, at vi i fremtiden vil få bedre fungerende byer, flere smukke bygninger og velfungerende torve og pladser skabt i frugtbar dialog mellem borgere, kommuner, bygherrer og arkitekter.

Arkitekturstafetten har været en mulighed for de aktive og fremtidsorienterede kommuner, der har valgt at deltage, til at slå et slag for et bedre fysisk miljø. I første omgang har stafetten dannet ramme for gensidig inspiration de deltagende kommuner imellem og medvirket til at fremme eksempler på lokal arkitekturpolitik, der tager udgangspunkt i såvel lokale omstændigheder som lokale visioner.

Katalog over de arkitekturpolitiske initiativer
Til inspiration for landets lokale aktører på arkitekturområdet har By- og Boligministeriet udgivet "Arkitekturstafetten - et arkitekturpolitisk idékatalog". Kataloget rummer beskrivelser af de 19 kommuners initiativer og viser, hvordan man kan arbejde bevidst med arkitekturen i lokalområdet. Med kataloget er det håbet, at erfaringerne fra Arkitekturstafetten vil nå ud i alle kroge af landet. Det kan købes ved henvendelse til By- og Boligministeriet, tlf.: 3392 6100, e-mail: bm10@bm.dk eller downloades på By- og Boligministeriets website.

ArkitekturInstituttet
På et Arkitekturstafetseminar i november 2000 overrakte by- og boligminister Jytte Andersen stafetten til ArkitekturInstituttet. Når ArkitekturInstituttet har fået stafetten, er det både en symbolsk og en praktisk videregivelse af arbejdet med at koordinere og sikre etablering af arkitekturpolitik lokalt i kommunerne. Instituttet vil fremover være kommunerne behjælpelig med råd og vejledning i det arkitekturpolitiske arbejde.

ArkitekturInstituttet er et strategisk netværk bestående af By- og Boligministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Byggeriets Studiearkiv, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byplanlaboratorium, Samlingen af Arkitekturtegninger og Arkitektens Forlag. 

ArkitekturInstituttet har sekretariat i:
Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok
Strandgade 27 B
1401 København K
Tlf. 70 27 73 27 

Illustrationer:
1: Stafetten, som de 19 kommuner har fået overbragt, er udført af keramikeren Michael Geertsen.

2: Emnet for stafetperioden i Ballerup Kommune var "Kvalitet i boligområder", og kommunen satte bl.a. fokus på "Kunsten hvor vi bor". 

3: Århus Kommune viste i stafetperioden udstillingen "Offentlig Design i Fremtidens By". Baggrunden for udstillingen var den gennemgribende fornyelse af det offentlige rum, der er foregået gennem de seneste år. Fornyelsen har bl.a. omfattet nye gadelygter designet af Jens Møller Jensen og Stadsarkitektens Kontor.

LEDER
UDSTILLING
UDDANNELSE
KVALITET
MILJØ
LANDSKAB
FORSKNING
ANMELDELSER
LINKS
NYHEDSBREV
KOLOFON

OPDATERET D.03-12-2000Kommentarer og debatindlæg kan sendes til redaktionen@ArkitekturNet.dk
Gengivelse tilladt ved kreditering.

TOP

OPDATERET D.03-12-2000